غلط اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه

غلط: اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه مستاجر دانشنامه حقوقی تغییر شغل

آیا مالک مغازه می‌تواند از مستاجر به علت عوض کردن شغل شکایت کند؟

هرگاه مورد اجاره جهت شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را عوض کردن دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط م..

ادامه مطلب